خاک کشاورزی, کشاورزی گلخانه ای

  تصفیه آب کشاورزی  - دستگاه تصفیه آب کشاورزی –خاک کشاورزی   3 مورد است که    : کشاورزان در فصل زمستان قبل از سر رسید فصل کشاورزی به فکر تصفیه آب چاه برای کشاورزی و کنترل خاک کشاورزی  باشند             خاک کشاورزی      و  کشاورزی گلخانه ای                خاک ها وخاک کشاورزی و بارهای الکتریکی آن در گلخانه ها و زمین های کشاورزی اجزاءجامد خاک ها حاوی انواع مختلفی از ترکیبات آلی و غیر آلی هستند . بیشتر مواد درشت مانند شن ، سیلت و مواد آلی تجزیه نشده از نظر شیمیایی غیر فعال هستند . این مواد برای تشکیل خاک مهم هستند و بسیاری از ویژگی های خاک ، تحت تاثیر این مواد می باشد . به دلیل اینکه این مواد دارای اندازه درشتی هستند ، سطح ویژه کمی دارند و خصوصیات مواد کلوئیدی را از خود نشان نمی دهند . این مواد ممکن است تا حدی دارای ظرفیت تبادل کاتیونی باشند اما در واقع از نظر شیمیایی فعال نیستند. با این حال ، شن و سیلت ممکن است در اثر هوادیدگی به شکل رس در آیند . همچنین مواد آلی در طی فرآیند تجزیه ، به هوموس تبدیل می شوند . رس و هوموس ، کوچک ترین اجزاء خاک هستند و خواص کلوئیدی از خود نشان می دهند. این مواد سطح ویژه بالایی دارند و شیمی سطح آن ها با مواد درشت متفاوت است . شیمی سطح رس و هوموس وابسته به بارهای الکتریکی آن ها می باشد. به دلیل وجود این بارها این مواد از نظر شیمیایی بسیار فعال بوده و به عنوان جایگاه فعالیت خاک ، محل وقوع واکنش ها ی شیمیایی مانند تبادل کاتیونی ، تبادل آنیونی و واکنش های کمپلس و کلات هستند . جانشینی همشکل و تفکیک گروه های کربوکسیل لبه ای ، منابع مهم بارهای منفی هستند. مبانی اصول ترکیبات جامد خاک و رعایت کردن آن برای خاک کشاورزی تبادل یونی در خاک ها در سطوح کانی های رسی ، ترکیبات غیر آلی ، ماده آلی و ریشه گیاهان اتفاق می افتد . یون های جذب شده بر روی سطوح کانی ها به نوع کانی و ترکیبات محلول بستگی دارد. تبادل یونی یک فرآیند برگشت پذیر است که در آن یک کاتیون یا آنیون جذب شده بر روی فاز جامد با کاتیون یا آنیون دیگر در فاز محلول مبادله می شود. اگردو فازجامددر تماس با یکدیگرباشند،یون ها می توانندبین سطوح آن ها تبادل شوند. از آنجا که ظرفیت تبادل آنیونی در اغلب خاک های کشاورزی کوچک تر از ظرفیت تبادل کاتیونی است، تبادل کاتیونی معمولا از اهمیت بیشتری برخوردار است. واکنش های تبادل یون در خاک ها برای قابلیت دسترسی عناصر غذایی موردنیاز گیاه بسیار مهم هستند. بنابراین شناخت ماهیت ترکیبات جامد و منشابارسطحی آن ها ضروری است . آبشیویی یک ستون خاک با محلول سولفات آمونیوم منجر به حضور سولفات کلسیم در زهاب ستون آبشیویی شده می گردد. درطی فرآیند هوادیدگی ، برخی از ترکیبات اولیه یا ثانویه وارد محلول خاک شده و منجر به ایجاد سطوح جدید تبادلی در فاز جامد می گردند. فرآیندهای مختلفی مانند جذب و دفع، کلاته شدن با لیگاندهای آلی و غیر آلی و انحلال و رسوب ، در تبادل یونی دخالت دارند. به عنوان مثال ، درطی فرآیند هوادیدگی ، میکای غیر هیدراته که ظرفت تبادل کاتیونی آن به لحاظ تئوری صفر است ، در ابندا به شکل هیدارته و سپس به شکل ورمیکولیت باظرفت تبادل کاتیونی بالا تبدیل می شود. تبادل کاتیون ها در خاک کشاورزی تبادل کاتیونی بین کاتیون های جذب شده بر روی سطوح باردار سطوح باردار و کاتیون های موجود در محلول خاک صورت می گیرد. مکانیسم تبادل کاتیونی ، یک فاکتور غالب و تاثیر گذار در شیمی خاک است . بیش از 99 درصد از کاتیون ها ، بر رویسطوح کلوئیدی جذب می شوند و کمتر از یک درصد از آنها در محلول حضور دارند به جز در خاک های شور و تعداد کمی از خاک های بسیار هوادیده . روابط تعادلی بین کاتیون های جذب سطحی شده و محلول خاک کشاورزی سبب می شوند که غلظت کاتیون های جذب سطحی شده ، تعیین کننده غلظت های طبیعی یون ها در محلول خاک کشاورزی باشد . معمولا ، عوامل بیرونی مانند برداشت گیاه و یا کاربرد کود ، تغییرات کمی را در غلظت های یون ها در محلول خاک ایجاد می کنند ، زیرا کاتیون های جذب سطحی شده ، غلظت کاتیون های محلول خاک را کنترل می کنند . غالبا کاتیون هایی که توسط خاک کشاورزی نگهداری می شوند ، کاتیون های جذب سطحی شده نامیده می شوند . این کاتیون ها به وسیله ذرات آلی و رس ریز دارای بار منفی که کلو ئید نام دارند ، نگه داشته می شوند . کلوئید ها را می توان به عنوان پلی آنیون ها مورد برسی قرار داد ، زیرا حامل تعداد زیادی از بارهای منفی هستند . این ذرات باردار کوچک ، کنترل کننده بسیاری از فعل و انفعالاتی هستند که در شیمی خاک انجام می پذیرند . ظرفیت تبادل کاتیونی در خاک کشاورزی و خاک گلخانه ها ظرفت تبادل کاتیونی ، ظرفیت رس ها جذب و تبادل کاتیون ها است . بارهای منفی رس ها معمولا گروهی از کاتیون ها را جذب می کنند . کاتیونهای خاک کشاورزی به طور الکترواستاتیکی بر روی رس های خاک کشاورزی نگهداری می شوند و توسط سایر کاتیونهای خاک قابل تبادل هستند که این فرآیند، تبادل کاتیونی خاک کشاورزی نامیده می شوند ذرات خاک که مسئول جذب و تبادل کاتیونها هستند ، کمپلس های تبادلی نامیده می شوند . واکنشهای تبادل ، خود به خودی هستند . چنین واکنش هایی در طبیعت به عنوان واکنشهای تبادلی در نظر گرفته نمی شوند و این واکنشها با اصول تبادل کاتیونی همخوانی ندارند . براساس تعریف ، کاتیون های تبادلی ، کاتیون هایی هستند که توسط نیروهای الکترواستاتیک بر روی سطوح کلوئیدی دارای بار منفی نگه داشته شده اند . نفوذ دادن آب کشاورزی از طریق حوضچه ها استخر ها برای تصفیه آب کشاورزی مقدار نفوذ آب کشاورزی ، رابطه مستقیمی با میزان قابلت نفوذ آن در زمین کشاورزی دارد و بهترین محل برای احداث تاسیسات تصفیه آب کشاورزی مذکور پایین ارتفاعات است . مخروطه افکنه ها بهترین محل برای تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی و تصفیه آب برای تصفیه آب کشاورزی می باشد. شاورزی – حاصلخیزی خود را از مواد مادری که از آن منشاء گرفته اند به ارث می برند ،اما پس ازآن ، حاصلخیزی خاک کشاورزی به وسیله اقلیم و توپوگرافی تغییر می کند. خاک کشاورزی ، حاصلخیزی آن دارای ویژگی های زیرا است : 1 این خاک از نظر عناصرغذایی ضروری برای تغذیه گیاه ، مانند پتاسیم ، غنی می باشد . 2عناصر کم مصرف از قبیل بر، کلر ، کبالت ، مس ، آهن ، منگنز ، مولیبدن و روی به مقدار کافی برای تغذیه گیاه در آن وجود دارند. 3 این خاک حاوی ماده آلی می باشد که ساختمان خاک و ظرفیت نگهداری رطوبت آن رابهبود می بخشد. 4 دامنه پی اچ در این خاک ها در محدوده 6- 8/6 می باشد . پی اچ بهینه برای اکثر گیاهان در این محدوده قراردارد ، اما برخی از گیاهان شرایط اسیدی یا قلیائی را ترجیح می دهند . 5 خاک کشاورزی دارای ساختمان خوب و زهکشی مطلوب می باشد ، اما برخی از خاک ها مرطوب تر مانند خاک های شالیزارها و یا خشک تر مانند خاک هایی که برای تولید گیاهان حساس به قارچ ها مانند آگاو مورد استفاده قرار می گیرند . هستند . 6 در برخی از موارد تصفیه آب کشاورزی نیز به کمک تغذیه خاک کشاورزی می شتابد و کاربرد فراوانی دارد از این رو در همه نقاط زمین های کشاورزی نیاز به برسی خاک و آب کشاورزی است که این دو امر باعث پیشرفت زمین کشاورزی و رشد چند برابر محصول کشاورزی میشود 7 این خاک حاوی ریز جاندارانی است که به رشد گیاه کمک می کنند . 8 خاک حاصلخیز غالبا مقداری زیادی خاک سطحی دارد. در خاک کشاورزی که ظرفیت افزایش تولید را دارد حفظ و نگهداری خاک کشاورزی از دید اقتصادی و زیست محیطی اهمیت ویژه ای دارد. توانایی خاک کشاورزی بستگی به میزان کشت و نوع محصول متغیر است و خصوصیات آن بعد از کشت قابل تشخیص است اگر سیستم آبرسانی زمین کشاورزی مساعد باشد و در زمان های مشخص و دقیق با آب تصفیه شده توسط دستگاه تصفیه آب کشاورزی آبیاری شود در کمترین زمان ممکنه میتوان به محصول ممتاز دست یافت          برچسب های مرتبط        :                 تصفیه خاک کشاورزی ,تصفیه آب کشاورزی ,کشاورزی در زمستان,  تصفیه آب در زمستان , خاک مطلوب,  خاک مناسب کشاورزی ,تصفیه آب,گلخانه تزعینی , گلخانه گل,آب    تصفیه خاک کشاورزی ,کشاورزی گلخانه ای,کشاورزی ارگانیک,  تصفیه آب کشاورزی ارگانیک, خاک مطلوب,  خاک مناسب کشاورزی ,خاک گلخانه تزعینی , خاک گلخانه,کشاورزی

خاک کشاورزی, کشاورزی گلخانه ای